Seite 33

 

Edita Schaufler   Foto Copyright  Masayuki Katsuta