Seite 8

 

Yulia Raskina   Foto Copyright  Masayuki Katsuta